Våra policies

Miljöpolicy

Hos AACA är miljötänkande och miljöarbete en naturlig del av vår verksamhet.

Det innebär:
Vi uppfyller eller överträffar gällande lagar och författningar.
​I vårt dagliga arbete strävar vi efter att minska förbrukningen av energi och vatten.
Vi strävar efter att minska utsläpp till luft och vatten.
AACA ska ständigt förbättra sitt miljöarbete genom att köpa, marknadsföra och sälja produkter med så minimerad miljöpåverkan som möjligt. Vi strävar efter att tillsammans med våra leverantörer utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.*
Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet.
Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt och säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

*De kompressorer vi säljer kan i de flesta fall köras med smörjolja godkänd för livsmedelshantering. Kompressorer från Gardner Denver är de minst energikrävande på marknaden. Detta innebär avsevärda besparingar av såväl miljöpåverkan som för ekonomin.

Kvalitetpolicy

AACA ska kunna erbjuda hög kvalitet för att kunna tillfredsställa våra kunders behov och förväntningar till konkurrensmässiga priser. Detta uppnås genom kunskap och kännedom inom vårt affärsområde.

Vi följer fastlagda metoder, specifikationer och ritningar i vårt arbete.
Vi utvecklar kontinuerligt våra kunskaper för att öka vår konkurrenskraft.
Vi arbetar ständigt med att förebygga och reducera eventuella kvalitetsbrister i våra produkter och tjänster.
Vi levererar produkter och tjänster som uppfyller våra kunders behov.
Vårt agerande, våra åtaganden och alla våra produkter samt den service vi utför ska uppfattas som uttryck för kvalitet.

Sekretesspolicy

AACA Group AB ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder begränsa tillgången till personuppgifterna och endast ge behörighet till sådan personal som behöver ha tillgång till personuppgifterna för att fullgöra sina åtaganden.

AACA Group AB ska behandla personuppgifter med sekretess enligt lagen om offentlighet och sekretess (2009:400), samt att personer med behörighet att behandla personuppgifterna hos AACA Group AB har ingått särskild sekretessförbindelse eller upplysts om att särskild tystnadsplikt föreligger enligt avtal eller gällande rätt.

Integritetpolicy

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. För att skydda dina personuppgifter som vi behandlar så vidtar vi både tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Vilka uppgifter behandlar vi?
Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter
Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål:
Administration kring försäljning av produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

3. Rättslig grund
Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

3.1) Fullgörande av avtal.
Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

3.2) Rättslig förpliktelse
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen. I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

3.3) Intresseavvägning
Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

4. Samtycke
Du kan ta del av våra nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial eller genom webbformulär eller e-post skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster. Genom att göra detta godkänner du att vi behandlar dina uppgifter och samtycker till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

5. Lagringstid för personuppgifter
Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen

6. Rätt till information om behandling av personuppgifter
Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som AACA Group lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info@aacagroup.se.

Begäran om registerutdrag arkiveras av AACA. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du lämnat i samband med behandlingens start.

7. Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos AACA Group via info@aacagroup.se
Vi skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

8. Rätt till radering
Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

9. Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

10. Rätt till begränsning
Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

11. Rätt till portabilitet
Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

12. Rätt till klagomål
Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

13. Återkallelse av samtycke
Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

14. Policy för hantering av e-postadresser
AACA respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av e-postadresser och övrig information. De e-postadresser som lagras hos AACA kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

15. Säkerhetsåtgärder
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi ingår avtal med våra leverantörer och samarbetspartners rörande deras behandling av dina personuppgifter för att säkerställa att dessa behandlas i enlighet med våra instruktioner. Om dina personuppgifter överförs till verksamhet i land utanför EU/EES ingår vi avtal, reglerande överföring och hantering av personuppgifter och innehållande exempelvis de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, med det mottagande företaget. Vidare är tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.